May 21, 2022

รัฐบาล จ่อให้คนละ 10000

~

วันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.56 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีกระทรวงแรงงาน

~

เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและแท็กซี่ว่า

~


พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เล็งเห็นถึงความลำบากรับจ้างของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะในช่วงสถานการณ์แพร่กระจาย

~

ของ CV-19 และศบค.มีมาตรการออกมา นายกฯ จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้

~

~

แต่บังเอิญกรณีของ ผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปีซึ่งไม่สามารถลงทะเบียนตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคมได้ นายกฯ และตนจึงได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออก

~

~

ด้วยการให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นผู้รับนโยบายเรื่องนี้จาก นายกฯ ด้วยเช่นกัน

~


ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว เหลือแต่การกำหนดตัวเลขเงินเยียวยา ซึ่งมีข่าวว่าจะใช้งบประมาณ 16,000 ล้าน

~

บาท จ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะประมาณ 16,000 ราย

~

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ใช้รูปแบบเดียวกับจ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะเป็นการจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นคนละ 10,000

~

บาท ส่วนจะจ่ายเงินดังกล่าวได้เมื่อไหร่นั้นขอให้สอบถามจาก รมว.คมนาคม เพราะกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อจากผู้ถือใบขับขี่สาธารณะ และ

~

เรื่องดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่ม

~

~

~

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล จ่อเยียวยา 2 เดือน รวมแล้วคนละหมื่น วิน-แท็กซี่อาวุโส จ่ายเงินได้เมื่อไหร่ ต้องไปถาม ก.คมนาคมอีกครั้ง

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.